Пошук
Головне меню
Оголошення
Ми в соціальних мережах
► Новини

Сучасне заняття літератури: яким воно є, яким воно має бути.

Даутова З.І.,
викладач зарубіжної літератури Охтирського коледжу СНАУ

Щоб вивчення літератури було ефективним, потрібно створити для цього відповідне середовище. Література−це той предмет, на який передусім лягає завдання гуманітарного виховання. Тут у неї можливості безмежні. Література розкриває красу людських стосунків, примушує задумуватись над такими категоріями, як добро і зло, правда і кривда, любов і зрада, вчить людяності, гуманізму. І робить це вона специфічно, властими тільки їй засобами, впливаючи на студента комплексно− не тільки на її розум, а й на емоції.
Заняття−основна форма навчання. Сучасне заняття літератури… Яким вона має бути?−це питання задають собі і викладачі-практики і методисти-науковці. Напевне, це заняття, яке побудоване з урахуванням вимог сучасності і відповідає завданням виховання юної особистості, вихованої в дусі культури миру, злагоди і творчої співпраці. Тобто сучасне заняття літератури−це засіб формування соціально компетентної особистості студента, здатного поціновувати явища класичного та сучасного мистецтва. Сьогодні заняття літератури має бути не просто змістовним: знання, що отримують студенти, мають бути не тільки науково обгрунтовані, а й особистісно значущими для них, оскільки література−це наука і мистецтво, що впливає на формування духовного світу людини.
Відомий в Україні методист Н.Волошин стверджує:“ Урок літератури сьогодні−це витвір мистецтва, в якому присутні і краса, і натхнення думки, і радість пошуків, створені спільними зусиллями учня і вчителя″(5,155)
Головна мета заняття літератури насамперед полягає в тому, щоб на основі сприйняття найкращих творів красного мистецтва представити матеріали для саморозвитку юної особистості, пізнання світу та себе в цьому світі. Тому запитання, спрямовані на рефлексію під час вивчення того чи іншого твору, формування духовно-ціннісних орієнтацій та естетичних потреб студентів, проблемні завдання, матеріали для дискусії та творчого самовиявлення студентів мають стати пріоритетним на занятті.
Головною умовою ефективності сучасного заняття є використання таких методичних підходів, які передбачають позицію студента як активного співтворця заняття. Таким чином, сучасне заняття літератури вимагає переосмислення пріоритету певних методів, прийомів та видів навчальної діяльності. Тому закономірно ,що перевага останнім часом надається різноманітним інтерактивних формам роботи, серед яких поширення набуває навчальна взаємодія студентів у парах, мікрогрупах, групах, що здебільшого застосовуються під час пошуку інформації, виконання практичних завдань, підготовка диспутів, семінарів, різноманітних творчих завдань. З метою надання студентам більших можливостей для спілкування, висловлювання власних думок і почуттів домінуючою формою навчання на заняттях літератури має бути діалог, під час якого виявляється рівень знань студентів.
Проблема діалогізму заняття літератури сьогодні набуває особливої актуальності. Толерантне ставлення до індивідуальних особливостей читацької рецепції студентів, ненав’язування загальноприйнятої точки зору на прочитане є однією із умов успішності сучасного заняття літератури.
Заняття літератури має бути виховним, емоційним, сприяти активізації пізнавальної та естетичної діяльності студентів.
Отже, запорука успішності сучасного заняття літератури−ретельна та кропітка робота викладача на етапі підготовки до його проведення, чітко розписаний конспект, відкритість структури заняття, здатність викладача до імпровізації під час його проведення.
Видів, форм, методів і прийомів роботи може бути безліч, головне ж вміти застосовувати їх розумно, підключити знання методики викладання, знання, дисципліни, знання психологічних особливостей студентів, педагогічну майстерність, творчі здібності, повагу до співрозмовників та інтуіцію.
Необхідно пам’ятати, що головна наша мета−виховувати Людину−свідому, мислячу, таку, що вміє відчувати і співпереживати, виокремлювати у всьому багатстві світу справжні цінності−загальнолюдські і особисті, Людину, що цінує й поважає себе, а, відтак,−і всіх навколо, Людину, яка не буде губитися в світі і розчаровуватися в ньому, а сама знайде опору і відразу в тяжкий момент. Для багатьох, сподіваюся, такою опорою буде література.

Література в крилатих висловах

Література−це храм, куди можна увійти лише з чистою совістю і благородними намірами.
Ф.Шиллер
Література−це двері, відчинені в чужі душі, ворота, що відкриті до інших народів.
А.Моруа
Люди припиняють мислити, коли перестають читати
Д.Дідро
Читаючи авторів, які добре пишуть, звикаєш добре говорити
Вольтер


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com